top of page
< Back

עזרת אחים

זו ההזדמנות שלך לעשות משהו שבאמת חשוב. עזרת אחים מתחייבת ליצור בעזרתכם כיפת ברזל רוחנית. זה פשוט, כרגע אתה יכול להתחבר לחייל 1:1. התפילות, המעשים הטובים והמצוות שלך באמת עושים את ההבדל!

עזרת אחים

ezratachim

bottom of page